کنسرو خاویار ماهی جنوبی

مراکز توزیع کنسرو خاویار صادراتی

کنسرو خاویار صادراتی مجموعه ای از تخمهای رسیده ، نمکی ماهیان خاویاری یا ماهی آزاد است. به طور کلی به عنوان “hors d’oeuvre” (پیش غذا) سرو می شود و بهتر است آن را

بیشتر بخوانید