توزیع انواع کنسرو

توزیع انواع کنسرو خاویار ماهی اصل

ماهیان خاویار شامل پنج گونه ماهان ممتاز جهان شناخته می شوندکه شامل:تاس ماهی یا چاباش،تاس ماهی ایرانی یا قره برون،فیل ماهی یا بلوگا،ماهی ازون برون یا سوروگا و ما

بیشتر بخوانید